Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönergenin amacı; Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak yöntem ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönerge; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimini kapsar ve bu öğrenimi gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulanır.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine, 14 üncü, 44 üncü, 46 ıncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:

a) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

b) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

c)  Üniversite: Uşak Üniversitesini,

d) Yüksekokul: Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Kurulu: Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

f) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

g) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını,

h) Hazırlık Programları: Yabancı Dil Hazırlık Programlarını,

i) Yeterlik Sınavı: Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

j) Düzey Belirleme Sınavı: Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavını,

k) UÜYÖS: Uşak Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet ve Düzey Belirleme, Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

MADDE 5 –(1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin kısmen/tamamen zorunlu olduğu bir ön lisans, lisans veya lisansüstü programına ilk kez kaydını yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavları, akademik takvimde belirlenen tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. 

(2) Her akademik yılbaşında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavlarının yöntem ve esasları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir ve senato tarafından kabul edildikten sonra uygulanır.      

(3) Aşağıdaki durumları tanımlanan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmezler ve yabancı dil hazırlık programından muaftır:

a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil ve resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayarak bu durumunu belgeleyenler,

b) Yüksekokul tarafından önerilen ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar,

c) Dördüncü fıkrada belirtilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan alınan sınav sonuç belgelerinin geçerli olabilmesi için son üç yıl içinde alınmış olması zorunludur. Bu belgelerin akademik takvimde belirlenen ders alma-ders bırakma tarihleri bitimine kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekir.

d) Daha önce Uşak Üniversitesinin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlayarak bu durumunu belgeleyenler,

e) Ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimlerini yurt dışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde yapmış olanlar ve bu durumlarını belgeleyenler,

f)Başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olanlar ve bu durumlarını belgeleyenler,

(4) Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için öğrencilerin ulusal ve uluslararası standart sınavlardan almaları gereken asgari puanlar aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

 

Tablo 1. İngilizce Sınavları Eşdeğerliği

 

Gruplar

U.Ü. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

KPDS/

ÜDS/

YDS

IBT

(Internet-Based TOEFL)

CAE

(Certificate

in Advanced English)

CPE

(Certificate of Proficiency in English)

PEARSON

PTE

Yabancı Dil Meslek Grubu

70

70

84

B

C

71

İngilizce Eğitim Dili Grubu

70

70

84

B

C

71

Türkçe Eğitim Dili Grubu

70

70

84

B

C

71

*ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerliklerine göre düzenlenmiştir.

**25.02.2016 tarihinden sonra ÖSYM tarafından Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili yapılacak değişikliklerde güncel bilgiler esas alınır.

 

Tablo 2. Almanca Sınavları Eşdeğerliği

 

Gruplar

U.Ü. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

KPDS/

ÜDS/

YDS

TELC

Deutsch

Goethe-Zertifikat C1

TestDaF

DSD II

Yabancı Dil Meslek Grubu

70

70

C1

70-79

3

 C1

Almanca Eğitim Dili Grubu

70

70

C1

70-79

3

 C1

Türkçe Eğitim Dili Grubu

70

70

C1

70-79

3

 C1

*ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerliklerine göre düzenlenmiştir.

**25.02.2016 tarihinden sonra ÖSYM tarafından Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili yapılacak değişikliklerde güncel bilgiler esas alınır.

 

 

(5) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olan öğrencilerin ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden (Yabancı Dil I-II) muaf olup olmayacaklarına öğrencilerin kayıtlı oldukları birimlerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları karar verirler. İlgili birimlerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarının Yabancı Dil I-II dersleri için öğrencilere muafiyet vermesi durumunda, öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından aldıkları başarı puanı ilgili yarıyıldaki yabancı Dil I-II  derslerinin yerine işlenir. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu notların işlenmesini tercih etmez ise ya da Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulları Yabancı Dil I-II dersleri için öğrencilere muafiyet vermez ise, öğrenciler Yabancı Dil I-II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

MADDE 6 –(1) Üniversitenin kısmen (%30) veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile üniversitenin tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapılan bölümlerinden birine Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) ile giren öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için zorunlu hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans, lisans, veya lisansüstü programlarının gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre farklı eğitim ve öğretim programları uygulanır.  

(3) Hazırlık programında hem yüz yüze eğitim-öğretim, hem de bilgisayar destekli ve uzaktan eğitim-öğretim teknolojileri kullanılarak yabancı dil öğretimi yapılır.

(4) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının eğitim süresi iki yarıyıldır.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunanların sayısı, o yıl için belirlenen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, ilgili bölümlerdeki yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak olan öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav puanları esas alınarak belirlenir. 

(6) Yabancı Dil Hazırlık programında geçen süre öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(7) Yabancı Dil Hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 70’den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdürler.

(8) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yıl sonu genel sınavına ve bütünleme sınavına katılamazlar.

(9) Yabancı Dil Hazırlık programı haftada en az yirmi saat, en fazla otuz saat olarak yürütülür.

(10) Yabancı Dil Hazırlık programında okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve akademik takvim Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(11) Üniversitenin kısmen (%30) yabancı dilde eğitim yapılan programlarına kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu öğrencilerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, öncelikle Uşak Üniversitesi TÖMER tarafından yürütülen Türkçe hazırlık programını üstlenmek zorundadırlar.

(12) Bu öğrenciler Türkçe hazırlık programını başarı ile tamamlamaları durumunda, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlamadan ilgili dilin yapılacak olan ilk Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme sınavlarına girerler. Bu sınavlarda başarısız oldukları takdirde, yerleştirildikleri programın zorunlu olduğu yabancı dilden hazırlık eğitimine alınırlar.

(13) Uşak Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (UÜYÖS) ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin; yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş merkezlerden C1/C2 düzeyinde başarılı olduklarını gösteren sertifikalar/başarı belgeleri geçerli kabul edilir.

(14) Yabancı Dil Hazırlık programını daha önce alıp başarısız olanlardan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir.

(15) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler; zorunlu hazırlık sınıfı öngören programlara başvurdukları zaman, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen, ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından belirlenen düzeyde puan alırlarsa veya nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olmuşlarsa, Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar. Yabancı dil yeterlik belgesi olmayan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte Yabancı Dil Yeterlik Sınavına ve Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrenciler başarısız oldukları veya bu sınavlara girmedikleri takdirde, iki yarıyıl boyunca zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.  

(16) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir ya da dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Kontenjan

MADDE 7 – (1) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına göre dağılımı ile açılacak yabancı dil hazırlık sınıfı şube sayısı, hangi yabancı dillerde hazırlık sınıfı açılacağı ve kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı için öğrenci kesin kayıt işlemlerinin başlangıcından en az bir ay önce ilgili fakülte kurulu/yüksekokul kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

 

Başvuru ve Kayıt

MADDE 8 –(1) Öğrencilerin Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt işlemleri, Uşak Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri  esasları gereğince her öğretim yılı başında yapılır. 

(2) Başvurular kayıt işlemleri sırasında yapılır ve öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü tarafından belirlenen öğrenci listeleri, bu eğitimi yürütecek olan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavından en geç üç takvim günü önce gönderilir.

(3) Ortaöğrenimlerini yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, ortaöğrenimlerini yabancı dilde eğitim veren bir kurumda yapmış olan öğrenciler ve ortaöğrenimleri sırasında hazırlık eğitimi görmüş öğrenciler, öğrenim gördükleri dillerde açılan hazırlık sınıflarına başvuramazlar. 

(4) UÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen öğrencilerin Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvurmaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş merkezlerden alınmış, Türkçe bilgisinin (C1/C2) düzeyde olduğunu gösteren sertifikalarını veya başarı belgelerini sunmaları ön şarttır. 

(5) Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlik belgesi vermeyen yabancı uyruklu öğrencilerin, Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı öngören bölümlerin yabancı dil hazırlık programlarına başvurmaları için, Uşak Üniversitesi TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesi almaları ön şarttır.

 

 

Düzey Belirleme

MADDE 9 – (1) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına başvuran öğrenciler Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavına girerler, aldıkları puan doğrultusunda, Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının başlangıç, orta veya ileri düzeydeki programlarına yerleştirilirler.

(2) Bu programlar;

a) Başlangıç seviyesi (A): haftada en az yirmi ders saati,

b) Orta seviye (B): haftada en az yirmi ders saati,

c) Üst seviye (C): haftada en az yirmi ders saati

şeklinde düzenlenir.

(3) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre başlangıç, orta ve ileri düzeydeki programlara yerleştirilen öğrencilerin grupları değiştirilemez. Ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilir. Yabancı Dil Düzey Belirleme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan programının A grubuna yapılır.   

 

Sınavlar ve Notlar

MADDE 10 – (1) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılır. Sınavlara ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a)Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Uşak Üniversitesi öğrencisi olmaya hak kazanmış, yabancı dil hazırlık eğitiminin kısmen/tamamen zorunlu olduğu bir ön lisans, lisans veya lisansüstü programına ilk kez kaydını yaptıran öğrenciler için yeni akademik yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavdır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarı notu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunan tüm programlar için 100 üzerinden 70’dir. 

 b) Düzey Belirleme Sınavı

Üniversiteye kabuledilen öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek için her akademik yılbaşında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Ara Sınavlar

Bu sınavlar Yabancı Dil Hazırlık programından faydalanan tüm öğrencilere uygulanır. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

d) Mazeret Sınavları

Öğrencilerin Yüksekokul tarafından onaylanan belgeye dayalı mazeretleri esas alınarak yapılan sınavlardır. Ancak Küçük Sınavlar (Quiz), Yıl Sonu Genel Sınavı, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Muafiyet Sınavı ve Düzey Belirleme Sınavı için Mazeret Sınavı uygulanmaz.

e) Sürpriz Küçük Sınavlar

Ara Sınavlara ek olarak küçük sınavlar (Quiz) da yapılabilir. Bir akademik yıl boyunca yapılacak küçük sınavların sayısı en az 5 en fazla 10’dur.

f) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı)

Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitimi gören öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler Final Sınavına girmeye hak kazanırlar. Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır. Final sınavında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucunda da başarısız olurlarsa, İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerini sürdürürler, Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ise yabancı dil hazırlık sınıfını tekrar ederler. 

g) Bütünleme Sınavları

Final Sınavından başarısız olan öğrencilere uygulanır. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

 

 

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 11 – Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

Mazeretler

MADDE 12–(1) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programındaki öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması durumunda mazeretli sayılmalarına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Müdürlükçe belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. 

(2) Küçük Sınavlar (Quiz), Yıl Sonu Genel Sınavı, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Muafiyet Sınavı ve Düzey Belirleme Sınavı için Mazeret Sınavı uygulanmaz.

(3) Mazeretlere ilişkin başvurular mazerete ilişkin belgeyi aldıkları tarihten itibaren 5 takvim günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

(4) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara alınmaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içerisinde girdikleri sınavlardan aldıkları notlar geçersiz sayılır.

 

Başarı ve Değerlendirme Esasları

MADDE 13-(1) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrencinin genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda belirtilmiştir:

 

BAŞARI NOTU

KATSAYI

YÜZDE VEYA YÜZLÜK KARŞILIĞI

DERECELENDİRME

AA

4.00

90-100

MÜKEMMEL

 

BA

3.50

85-89

ÇOK İYİ

 

BB

3.00

80-84

İYİ

 

CB

2.50

75-79

ORTA

 

CC

2.00

70-74

GEÇER

 

DC

1.50

65-69

BAŞARISIZ

 

 DD

1.00

60-64

BAŞARISIZ

 

 FD

0.50

50-59 

BAŞARISIZ

 

FF

0.00

49 ve aşağısı

BAŞARISIZ

 

DZ

0.0

DEVAMSIZ

BAŞARISIZ

 

 YT

     -

YETERLİ

BAŞARILI

 

 YZ

      -

YETERSİZ

BAŞARISIZ

 

*28.08.2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 20-(5)'de yer alan DC ve DD şartlı geçme Kuralları Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık programında uygulanmamaktadır.

(2) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında öğrencinin başarısı aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

 

a) Zorunlu veya İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları akademik yıl içinde uygulanan ara sınavlar, sürpriz küçük sınavlar, ödevler ve yıl sonu genel sınavı ile belirlenir. Ara sınavların, başarı notuna katkısı %30’dan az, %50’den fazla olamaz.

 

(b) En az iki ara sınav ve bir yılsonu sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili yönetim kurullarınca belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak gerekir. Akademik yıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

 

c) Akademik yıl sonunda başarılı olan öğrenciler, kabul edilmiş oldukları programlarına kayıt yaptırırlar. Yıl Sonu Genel Sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavından da başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılın başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavdan da başarısız olurlarsa, bu yönergenin 10. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanır. Devam koşulunu yerine getirmiş ancak sınavlarda başarılı olamamış Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri kayıt yenilerler. İki yarıyıl daha hazırlık programına devam ederek dördüncü yarıyıl sonundaki Yıl Sonu Genel Sınavında ya da beşinci yarıyıl başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı oldukları takdirde, girmeye hak kazandıkları programlarına devam ederler. Ancak yabancı dil bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek isteyenler ikinci yıllarında programa devam etmeyeceklerini akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma tarihleri sonuna kadar Yüksekokula dilekçe ile başvurarak bildirmek zorundadırlar. Bu öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına katılırlar, başarılı oldukları takdirde, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırmaları suretiyle öğrenimlerini sürdürürler.  

 

d)Zorunlu yabancı dil hazırlık programındaki öğrencilerden devamsızlıkları nedeniyle başarısız olanlar yabancı dil hazırlık derslerine tekrar eden dönemlerde devam etmek zorundadırlar. 

 

(3) Üniversitenin kısmen (%30) veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, bu Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlardan başarısız olmaları durumunda; talepleri üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede veya Uşak Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması durumunda, yakın programlardan birine yerleştirilirler. Ancak bunun için, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

 

(4) Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin öğrencileri ile Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencileri Yıl Sonu Genel Sınavında, bütünleme sınavında ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarısız olmaları durumunda, hazırlık sınıfını tekrar ederler ve adı geçen sınavlara tekrar alınırlar.

 

(5) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında kısmen (%30) yabancı dille okutulan derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlardan başarısız olmaları durumunda, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan derslerin dışında, sadece Türkçe olarak okutulan dersleri alırlar.

 

(6) UÜYÖS ve diğer yollarla yerleştirilen ve Türkçesi (A1/A2) düzeyinde olan öğrenciler en çok dört yarıyıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfına devam ederler. Zorunlu Türkçe hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Türkçe düzeylerini (C1/C2) düzeyine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler. Bu şartlar; hem yurtdışındaki bir Türk lisesinden hem de Türkiye’deki bir liseden mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerlidir.

 

(7) Üniversiteye girişte Türkçe yeterlik belgesi vermeyen yabancı uyruklu öğrencilerin, zorunlu yabancı dil hazırlık programı öngören bölümlerin yabancı dil hazırlık programlarına başvurmaları için, Uşak Üniversitesi TÖMER’den Türkçe Yeterlik Belgesi almaları ön şarttır.

 

Öğrenci Katkı Payı Ücreti ve Öğrenim Ücretleri

MADDE 14-Yabancı Dil Hazırlık programı öğrencilerinin Öğrenci Katkı Payı Ücreti ve Öğrenim Ücretleri Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca alınır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Eğitime ve öğrencilere ilişkin işlemler

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimine kayıtlı öğrencilerin yıl tekrarını gerektirecek mazeretleri ve izinli sayılmalarıyla ilgili işlemler, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından yürütülür ve beş iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna bilgi verilir.

(2) Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi süresince öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidirler.

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.


Oluşturma: 28 Şubat 2018